Les ciutats, i específicament una nova governança urbana són la clau per conduir adequadament el canvi d’era que es va iniciar a finals de la dècada de 1980 i posar fi a la crisi societària.

Per aquest motiu, a “Les ciutats davant el canvi d’era” no només s’analitza el rol de les ciutats a Europa i les característiques de les crisis estructurals d’aquesta, parant especial atenció en el canvi d’era, que va significar la crisi societària actual, sinó que també es presenten les característiques de les polítiques urbanes i els instruments de governança democràtica apropiats al canvi d’era.

Josep Maria Pascual s’enfronta en aquesta publicació a la complexitat que signifiquen els reptes de governança, participació i implicació ciutadana en les polítiques locals en ple sorgiment d’allò que s’ha anomenat “nou municipalisme”.

El llibre ofereix un resum general, capítol per capítol, perquè el lector tingui una visió general immediata i, si així ho decideix, pugui anar directament als capítols que consideri de major interès i que han sigut concebuts perquè es puguin comprendre independentment.

“Les ciutats davant el canvi d’era” compta amb un pròleg de Joan Subirats, catedràtic de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i especialista en governança, gestió pública i polítiques públiques.

Autor: Josep Maria Pascual
Editorial: Hacer: Publicacions de la Fundació Apip-Acam
ISBN: 978-84961335-6
1ª edición: Barcelona, 2016
Páginas: 391